Platforma kombëtare për mbrojtje nga diskriminimi për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Bëhuni vullnetar

Askush nuk mund të bëjë gjithçka, por të gjithë mund të bëjnë diçka

join with us