Shkaqet tona kryesore

Të gjithë ata që kanë realizuar gjëra të mëdha kanë pasur një qëllim kryesorë, kanë fiksuar shikimin e tyre në një qëllimë të lartë, i cili nganjëherë dukej i pamundur
- Ison Orison Swett Marden

Programi i Punësimit

Programi i Punësimit

Punësimi luan një rol të rëndësishëm në nxitjen e integrimit në shoqëri, pasi funksionon jo vetëm si burim i të ardhurave monetare, por edhe si një mjet i përfshirjes sociale. Qëllimet tona janë të adresojmë mungesën e zbatimit të kuotave të punësimit në sektorin publik duke mbrojtur mekanizmat institucional për zbatimin e tyre, si dhe të investojmë në aftësitë e të rinjve romë, ashkali dhe egjiptianë për t'u bërë më konkurrues në tregun e punës.

Antigjipsizmi

Antigjipsizmi

Antigipsizmi është dëshmuar të jetë një pengesë e fortë për përpjekjet për të përmirësuar shanset e jetës dhe standardet e jetesës për romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët, më shumë përballen me diskriminimin, ngacmimin dhe krimin e urrejtjes për shkak të origjinës së tyre etnike. Qëllimi ynë është ta adresojmë atë në mënyrë institucionale, ndërmjet ofruesve të shërbimeve dhe sektorit publik dhe, në të njëjtën kohë t'i fuqizojmë komunitetet të njohin praktikat, të tejkalojnë frikën e tyre dhe të kapërcejnë pasivitetin e tyre.

Programi i Edukimit

Programi i Edukimit

Edukimi më i mirë nënkupton kualifikime më të larta dhe shanse të përmirësuara të punësimit fitimprurës, duke ndihmuar heqjen e njerëzve nga varfëria. Qëllimi ynë është që të gjithë fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë të përfundojnë së paku arsimin fillor duke mbrojtur dhe duke ofruar shërbime për qasje jodiskriminuese për arsim më cilësor, mbështetje plotësuese pas shkollës, arsim cilësor në fëmijërinë e herëshme duke siguruar që nevojat e ndryshme të nxënësve janë atakuar.

Ndikimi në Politikat e Vendit

Ndikimi në Politikat e Vendit

Ky element përqendrohet në veprimet ndikuese për të siguruar që veprimet e integrimit të bazuara në modele të testuara dhe të suksesshme të integrimit janë zhytur plotësisht në politikën e qeverisë. Duke ndikuar, motivuar dhe udhëhequr drejtimin e reformës në sektorin publik rreth temës së institucioneve të përfshirjes së romëve, ashkalive dhe egjiptianëve pritet të bëhen angazhime financiare dhe alokime buxhetore për zbatimin e atyre politikave.

Fuqizimi i Gruas

Fuqizimi i Gruas

Gratë e reja Rome, Ashkalike dhe Egjiptiane përballen me sfida çdo ditë. Përveç ndarjes së luftërave të bashkësive të tyre, ato sistematikisht përballen me diskriminim të shumëfishtë thjesht për shkak të të qenit grua dhe anëtare e komunitetit. Investimi në udhëheqjen e grave të reja është thelbësor për ndryshimet shoqërore, për zhvillimin e komuniteteve dhe sigurimin e të drejtave të këtyre grave, është një nga qëllimet tona kryesore.

Programi i Banimit

Programi i Banimit

Banimi është ndër sfidat kryesore për të arritur barazi të plotë për Romët, Ashkali dhe Egjiptianët. Qëllimet tona janë pra të përmirësojmë legjislacionin për planifikimin hapësinor dhe legalizimin e shtëpive për grupet e cenueshme dhe të krijojmë një strategji qeveritare për adresimin e sfidave të tyre të strehimit. Ajo duhet t'i japë fund ndarjes së banesave dhe rrjedhimisht të përmirësojë kushtet e strehimit të komuniteteve duke zhvilluar një model strehimi të përballueshëm.

Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve

Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve

Organizata Joqeveritare 'Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve' ka një mandat të mbështesë komunitetet e përmendura, përmes ndërhyrjes direkte, mbështetje teknike dhe këshilla në fushat e punësimit, strehimit, arsimit dhe të drejtave të njeriut / civilëve. OJQ-ja VoRAE është në funksion që nga viti 2011.

Shkaqet e veçuara

Qëllimet më të pamundura mund të përmbushen thjesht duke i shembur ato në copa të vogla, duke i shkruar ato, duke i besuar ato dhe duke shkuar përpara me shpejtësi të plotë sikur të ishin rutinë.
- Don Lancaste

Ngjarje të ardhshme

Më poshtë mund të gjeni aktivitetet tona të ardhshme

Roma Samit

552

Ditë

08

Orë

45

Minuta

30

Sekonda

Mëso më shumë

Takoni miqtë tanë

Përfshirja sociale është e mundur kur i keni këta miq

Besa Ismaili

Besa Ismaili

Driton Selmanaj

Driton Selmanaj

Bëhuni vullnetar

Askush nuk mund të bëjë gjithçka, por të gjithë mund të bëjnë diçka

join with us

Lajmet tona të fundit

Më shumë informacione është gjithmonë më mirë sesa më pakë. Kur njerëzit kanë arsye, gjërat ndodhin. Lexoni këtu disa nga arsyet tona

Një njdër sektorët më të rëndësishëm dhe më prioritarë gjatë veprimtariseë së një organizate pa dyshim që janë edhe financat. Andaj me datë: 02 dhe 04.09.2020 është mbajtur trajnimi në fushën “Buxhetimi dhe Financat”, me organizata të shoqërisë civile siq janë: “Vizioni 02”, Gjyrakoc/Istog dhe “Durmish Asllano”, Prizren.që punojnë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Ligjëruese ishte znj. Donjeta Krasniqi Elezaj, Menaxhere e Financave dhe Administratës dhe z. Senad Ibishi, Zyrtar i Punësimit nga OJQ “VoRAE”. Trajnimi kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e aftësive në aspektin e “Buxhetimit dhe Financave”, për organizatat në fjalë, duke kontribuar në avansimin e teknikave të punës së tyre, në raport me impelemtimin e aktiviteteve të cilat i zhvillojnë si organizata të shoqërisë civile. Mbajtja e trajnimeve mentoruese me organizata të shoqërisë civile në këtë sferë konkretisht në ofrimin e teknikave të reja punuese në financa dhe buxhetim, ka rëndësi të veaçant në përmirësimin, avansimin dhe profesionlizmin e organizatave të shoqërisë civile që punojnë për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian si dhe në përmbushjen emisionit të OJQ “Voice of Roma, Ashkali and Egyptians” (VoRAE). Menaxherja e financave dhe administratës znj. Donjeta Krasniqi Elezaj, ka sqaruar pikat kyqe në lidhje me trajnimin “Buxhetimi dhe Financat”, të cilat ndërlidhen me punët dhe aktivitetet që këto organizata, do t’i ndjekin në të ardhmën. Por, çka në fakt përfitojnë OJQ-të pjesëmarrëse nga ky trajnim? Përdorimin e njohurive të fituara për krijimin e modaliteteve të trajnimit të cilat do kenë mundësinë të mësojnë më shumë se si bëhet: - Shpjegimi dhe ndarja e ideve mbi format e Buxhetimit dhe Financave; - Organizimi, raportimi dhe format e planifikimit buxhetor; - Administrimi i formave të përdoruara në buxhet dhe financa; - Menaxhimi dhe mirëmbajtja e programeve aplikative në buxhetim dhe financa. OJQ ‘VoRAE” është duke punuar në vazhdimësi në përmirësimin e kushteve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, ku nga ky trajnim do dalin edhe pikat rekomanduese për organizatat me të cilat jemi duke punuar, si pjesë e trajnimit “Buxhetimi dhe Financat”.