Shkaqet tona kryesore

Të gjithë ata që kanë realizuar gjëra të mëdha kanë pasur një qëllim kryesorë, kanë fiksuar shikimin e tyre në një qëllimë të lartë, i cili nganjëherë dukej i pamundur
- Ison Orison Swett Marden

Programi i Punësimit

Programi i Punësimit

Punësimi luan një rol të rëndësishëm në nxitjen e integrimit në shoqëri, pasi funksionon jo vetëm si burim i të ardhurave monetare, por edhe si një mjet i përfshirjes sociale. Qëllimet tona janë të adresojmë mungesën e zbatimit të kuotave të punësimit në sektorin publik duke mbrojtur mekanizmat institucional për zbatimin e tyre, si dhe të investojmë në aftësitë e të rinjve romë, ashkali dhe egjiptianë për t'u bërë më konkurrues në tregun e punës.

Antigjipsizmi

Antigjipsizmi

Antigipsizmi është dëshmuar të jetë një pengesë e fortë për përpjekjet për të përmirësuar shanset e jetës dhe standardet e jetesës për romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët, më shumë përballen me diskriminimin, ngacmimin dhe krimin e urrejtjes për shkak të origjinës së tyre etnike. Qëllimi ynë është ta adresojmë atë në mënyrë institucionale, ndërmjet ofruesve të shërbimeve dhe sektorit publik dhe, në të njëjtën kohë t'i fuqizojmë komunitetet të njohin praktikat, të tejkalojnë frikën e tyre dhe të kapërcejnë pasivitetin e tyre.

Programi i Edukimit

Programi i Edukimit

Edukimi më i mirë nënkupton kualifikime më të larta dhe shanse të përmirësuara të punësimit fitimprurës, duke ndihmuar heqjen e njerëzve nga varfëria. Qëllimi ynë është që të gjithë fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë të përfundojnë së paku arsimin fillor duke mbrojtur dhe duke ofruar shërbime për qasje jodiskriminuese për arsim më cilësor, mbështetje plotësuese pas shkollës, arsim cilësor në fëmijërinë e herëshme duke siguruar që nevojat e ndryshme të nxënësve janë atakuar.

Ndikimi në Politikat e Vendit

Ndikimi në Politikat e Vendit

Ky element përqendrohet në veprimet ndikuese për të siguruar që veprimet e integrimit të bazuara në modele të testuara dhe të suksesshme të integrimit janë zhytur plotësisht në politikën e qeverisë. Duke ndikuar, motivuar dhe udhëhequr drejtimin e reformës në sektorin publik rreth temës së institucioneve të përfshirjes së romëve, ashkalive dhe egjiptianëve pritet të bëhen angazhime financiare dhe alokime buxhetore për zbatimin e atyre politikave.

Fuqizimi i Gruas

Fuqizimi i Gruas

Gratë e reja Rome, Ashkalike dhe Egjiptiane përballen me sfida çdo ditë. Përveç ndarjes së luftërave të bashkësive të tyre, ato sistematikisht përballen me diskriminim të shumëfishtë thjesht për shkak të të qenit grua dhe anëtare e komunitetit. Investimi në udhëheqjen e grave të reja është thelbësor për ndryshimet shoqërore, për zhvillimin e komuniteteve dhe sigurimin e të drejtave të këtyre grave, është një nga qëllimet tona kryesore.

Programi i Banimit

Programi i Banimit

Banimi është ndër sfidat kryesore për të arritur barazi të plotë për Romët, Ashkali dhe Egjiptianët. Qëllimet tona janë pra të përmirësojmë legjislacionin për planifikimin hapësinor dhe legalizimin e shtëpive për grupet e cenueshme dhe të krijojmë një strategji qeveritare për adresimin e sfidave të tyre të strehimit. Ajo duhet t'i japë fund ndarjes së banesave dhe rrjedhimisht të përmirësojë kushtet e strehimit të komuniteteve duke zhvilluar një model strehimi të përballueshëm.

Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve

Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve

The Non-Governmental Organization 'Voice of Roma, Ashkali and Egyptians' has a mission to support the mentioned communities through direct interventions in the ares of education, employment, housing as well as through advocacy and representation before the local and international governmental institutions and agencies.

Shkaqet e veçuara

Qëllimet më të pamundura mund të përmbushen thjesht duke i shembur ato në copa të vogla, duke i shkruar ato, duke i besuar ato dhe duke shkuar përpara me shpejtësi të plotë sikur të ishin rutinë.
- Don Lancaste

Ngjarje të ardhshme

Më poshtë mund të gjeni aktivitetet tona të ardhshme

Takoni miqtë tanë

Përfshirja sociale është e mundur kur i keni këta miq

Bëhuni vullnetar

Askush nuk mund të bëjë gjithçka, por të gjithë mund të bëjnë diçka

join with us

Lajmet tona të fundit

Më shumë informacione është gjithmonë më mirë sesa më pakë. Kur njerëzit kanë arsye, gjërat ndodhin. Lexoni këtu disa nga arsyet tona