Shkaqet tona kryesore

Të gjithë ata që kanë realizuar gjëra të mëdha kanë pasur një qëllim kryesorë, kanë fiksuar shikimin e tyre në një qëllimë të lartë, i cili nganjëherë dukej i pamundur
- Ison Orison Swett Marden

Programi i Punësimit

Programi i Punësimit

Programi i punësimit ofron shërbime të ndryshme për pjesëtarët e komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian. Ndër qëllimet kryesore është avokimi tek institucionet publike të nivelit qëndror dhe lokal për respektimin e kuotës së punësimit. Përmes aktiviteteve dhe bashkëpunimeve të ndryshme do të ofrohen mundësi për pjesëmarrje në trajnimet profesionale, punë praktike, aplikim për grante dhe programe tjera të punësimit.

Antigjipsizmi

Antigjipsizmi

Antigjipsizmi si fenomen është i përhapur dhe i ngulitur thellë në qëndrimet shoqërore, kulturore dhe institucionale në vendin tonë. Për ta ç’rrënjosur këtë fenomen nga mentaliteti kosovarë VoRAE do të adresojë antigjipsizmin në institucione publike duke përfshirë bazën ligjore dhe mekanizmat institucional. Do të trajnojë ofruesit e shërbimeve për pasojat e tij, si dhe do to promovojë iniciativat lokale të cilat luftojnë antigjipsizmin.

Programi i Edukimit

Programi i Edukimit

Programi i Edukimit vazhdonë të punojë në integrimin e Qendrave mësimore dhe programeve të bursave në sistemin kombëtar të arsimit. Përqendrohet në kontrollin e performancës së mësimdhënjes dhe në sistemet e monitorimit për të ruajtur cilësinë dhe për të rritur nivelin e pjesëmarrjes së nxënësve të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptinaë në insitucionet shkollore. Programi do të pilotojë edhe programet e kujdesit ditor për fëmijë.

Ndikimi në Politikat e Vendit

Ndikimi në Politikat e Vendit

VoRAE është e përkushtuar që gjatë mandatit të saj të angazhohet në avokim dhe dialog politik duke tentuar të influencojë përfaqësuesit e sektorit publik, privat dhe përfaqësuesit politik që të përfshijnë në politikat dhe masat aktive sociale dhe ekonomike pjesëtaret e komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian. Fushat e ndryshimit të politikave janë: aktet nënligjire, udhëzimet administrative, politikat në fushat e banimit, arsimit, punësimit dhe antigjipsizmit.

Fuqizimi i Gruas

Fuqizimi i Gruas

Synimi është që gratë rome të fitojnë vetëbesim për të promovuar çështjet e tyre dhe të luajnë rol më aktiv në komunitet dhe më gjerë. Fuqizimi i tyre do të arrihet përmes programeve që adresojnë ngritjen e tyre në spektrin ekonomik, ngritjen e kapaciteteve dhe avokim për të përfshirë aspektin gjinor në programet politike.

Programi i Banimit

Programi i Banimit

Synimi është që të sigurohet një zgjidhje Instutucionale e qëndrushme e banimit për grupet e cenuara duke përfshirë edhe planet tre vjeqare të banimit në nivelin lokal dhe qendror. Formalizimi i grupeve ndërtimore të pjesëtarëve të komuniteteve romë ,ashkali dhe egjiptian. Ngritja e kapaciteteve profesionale në profilin e ndërtimit dhe në tregun e punës .

Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve

Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve

Organizata Joqeveritare 'Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve' ka një mandat të mbështesë komunitetet e përmendura, përmes ndërhyrjes direkte, mbështetje teknike dhe këshilla në fushat e punësimit, strehimit, arsimit dhe të drejtave të njeriut / civilëve. OJQ-ja VoRAE është në funksion që nga viti 2011.

Shkaqet e veçuara

Qëllimet më të pamundura mund të përmbushen thjesht duke i shembur ato në copa të vogla, duke i shkruar ato, duke i besuar ato dhe duke shkuar përpara me shpejtësi të plotë sikur të ishin rutinë.
- Don Lancaste

Ngjarje të ardhshme

Më poshtë mund të gjeni aktivitetet tona të ardhshme

Takoni miqtë tanë

Përfshirja sociale është e mundur kur i keni këta miq

Besa Ismaili

Besa Ismaili

Driton Selmanaj

Driton Selmanaj

Bëhuni vullnetar

Askush nuk mund të bëjë gjithçka, por të gjithë mund të bëjnë diçka

join with us

Lajmet tona të fundit

Më shumë informacione është gjithmonë më mirë sesa më pakë. Kur njerëzit kanë arsye, gjërat ndodhin. Lexoni këtu disa nga arsyet tona