Projekti ,,Social Justice for Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo, Phase I 2020-2022’’

Bëhuni vullnetar

Askush nuk mund të bëjë gjithçka, por të gjithë mund të bëjnë diçka

join with us