Organizimi i trajnimit të grupeve të vajzave të komunitetve romë, ashkali dhe egjiptian

Organizimi i trajnimit të grupeve të vajzave të komunitetve romë, ashkali dhe egjiptian

Planifikohet të mbahet faza e parë e trajnimit online me minimum 6 vajza pjesëmarrëse nga komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian. Trajnimi do të ofrohet nga NDI-a me temen ,,Procesi i politikëbërjes, identifikimi i çështjeve me rëndësi dhe avokimi për ndryshim”. Rëndësia e trajnimit është që të ngriten kapacitetet e vajzave të cilat mund të japin kontribut në fushën politike dhe në vendimëmarrje që kanë të bëjnë me të drejtat e tyre.

  • 2020-06-16 - 12:00
  • NDI zgrada
  • Priština