Me projektin “Drejtësia Sociale” synohet eliminimi i hendekut mes komuniteteve

Me projektin “Drejtësia Sociale” synohet eliminimi i hendekut mes komuniteteve

Organizata Jo-qeveritare “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve”, dhe Zyra për Qeverisje të Mirë e Zyrës së Kryeministrit, e kanë nënshkruar një marrëveshje të bashkëpunimit që ka për synim të eliminojë antigjipsizmin dhe rritjen e qasjes në arsim dhe punësim për komunitetet Rom Ashkali dhe Egjiptian.

Po ashtu një ndër synimet kyçe të projektit është edhe zvogëlimi i hendekut me komunitetet e tjera.

“Projekti i Drejtësisë Sociale përcakton një gamë gjithëpërfshirëse të ndërhyrjeve që do të ndikojnë në ndryshimin e politikës publike dhe do të përmirësojnë rëndësinë e veprimeve të përfshirjes sociale në fushat e mbrojtjes së fëmijëve në arsim, punësim dhe strehim dhe duke i zgjeruar këto për të përfshirë antigjipizmin si përparësi në të e drejta e vet dhe një temë transversale”.

“Konsorciumi këto ndryshime do ti arrijë duke ndërtuar së pari një bazë të fortë me aktorët e komuniteteve dhe më pas duke zgjeruar vazhdimisht lidhjet e marrëdhënieve në të gjithë komunitetin, shoqërinë civile dhe me autoritetet në nivelet lokale dhe qendror, si dhe me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe në niveli evropian në mënyrë që veprimet e integruara drejt përfshirjes sociale të bëhen gjithnjë e më efektive dhe cilësia e jetës së romëve, ashkalive dhe egjiptianëve në Kosovë hap pas hapi do të përmirësohet. Romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët do të trajtohen të barabartë dhe do të jenë në gjendje të ushtrojnë të njëjtat mundësi dhe të drejta si të gjithë të tjerët”, thuhet në njoftim.

“Si pasojë, hendeku midis komuniteteve dhe shoqërisë kryesore në rezultatet arsimore, aksesi në punësim dhe kushtet e denja të jetesës do të zvogëlohen me kalimin e kohës dhe përfshirja e përgjithshme e Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve do të përmirësohet dhe rritet”.

“Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, e cila është agjenci kryesore në Konsorcium është një organizatë lokale e shoqërisë civile me bazë në komunitet u themelua me qëllimin kryesor për të ndihmuar komunitetet më të cenueshme etnike në Kosovë, me një fokus të veçantë tek romët, ashkalinjtë dhe egjiptasit për t’u integruar në shoqërinë kosovare”.

https://klankosova.tv/me-projektin-5drejtesia-sociale-synohet-eliminimi-i-hendekut-mes-komuniteteve/?fbclid=IwAR1tWFbpRWodBKoZKZ3I9ZwU5deW1NsosFoss-CIMeUZmsWY-b53gRpfcuo