Kushtet e Referencës (TOR) për Ekspertin / Ekipin e ekspertëve për të kryer një hulumtim kombëtar mbi antigjipizmin në Kosovë

Kushtet e Referencës (TOR) për Ekspertin / Ekipin e ekspertëve për të kryer një hulumtim kombëtar mbi antigjipizmin në Kosovë

8 Mars 2021/21 Mars 2021

1.1 Konteksti: Romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët janë bllokuar në një cikël të egër përjashtimi. Ata nuk i gëzojnë të drejtat e tyre dhe u mungon mundësia, pa shëndet të duhur, mbrojtje sociale dhe kujdes. Ata nuk janë të autorizuar të jenë pjesë e vendimmarrjes shoqërore. Të gjitha këto mbështeten nga diskriminimi dhe antigjipsizmi, gjë që çon në mosangazhim, demotivim dhe mosinteresim - përsëri duke përforcuar përjashtimin.

1.2 Qëllimi i përgjithshëm i projektit: Të krijojë një shoqëri me të vërtetë multi-etnike dhe multi-kulturore në Kosovë, ku romët trajtohen si të barabartë, me qasje në të njëjtat mundësi si të gjithë të tjerët, dhe ku romët i dinë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre dhe janë të autorizuar të ushtrojnë ato të drejta. Një Kosovë ku romët janë në punë të denjë si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, duke punuar me dinjitet për të siguruar familjet e tyre. Aty ku ata kanë qasje dhe përdorin infrastrukturën publike me cilësi të denjë, dhe ku shërbimet janë të disponueshme dhe të arritshme në nivel lokal. Një Kosovë ku rezultatet shëndetësore po përmirësohen dhe jetëgjatësia e jetës për romët po përmirësohet. Një Kosovë ku gratë rome janë më pak të shtypura dhe të nën-përfaqësuara në arsim dhe punësim dhe në sfera të tjera të jetës. Ku gratë rom janë më të fuqizuara.P

Për më shumë info klikoni linkun në vazhdim:

https://portalpune.com/posted-job/ojq-vorae-terms-of-reference-tor-for-expert-team-of-experts-to-conduct-a-national-research-on-antigypsysim-in-kosovo