“Mentorimi i nxënësve të shkollave të mesme”

“Mentorimi i nxënësve të shkollave të mesme”

Në kuadër të projektit “Mentorimi i nxënësve të shkollave të mesme” i cili financohet nga projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Ndërtimi i Kapacitetit për Arsim Gjithëpërfshirës – INCLUDE” në Kosovë dhe implementohet nga OJQ-ja jonë, nxënësit përfitues të projektit nga shkolla e mesme “Faik Konica” në Ferizaj mbajtën takimin e radhës me mentorët e tyre.
Për dallim nga takimet tjera ky takim ishte i përbashkët në mënyrë që nxënësit të socializohen edhe me grupet tjera.
Gjatë këtij takimi u diskutua për efektin që ka pasur projekti tek nxënësit përgjatë këtyre muajve, orientimin në karrierë dhe ngritjen e notave në lëndët mësimore që kanë vështirësi.
Nxënësit ishin shumë të interesuar për ndjekjen e takimeve të rregullta me mentorët e tyre dhe sesionet tjera që do të mbahen në kuadër të projektit.
Projekti “Mentorimi i nxënësve të shkollave të mesme” ka filluar në dhjetor të 2022 dhe do të zgjasë deri në nëntor të vitit 2023. Nga ky projekt kanë përfituar 300 nxënës të shkollave të mesme nga radhët e komuniteteve romë, ashkalinj dhe egjiptianë.
Qëllimi i projekti të mentorimit është përmirësimi i nivelit të arsimimit të të gjithë nxënësve të komuniteteve të regjistruar në shkollat e mesme, zhvillimin e aftësive të komunikimit tek nxënësit, integrim në mjedisin shkollorë, orientim në karrierë, dhe sensibilizimin e prindërve mbi rëndësinë e edukimit për fëmijët e tyre.
Pikëpamjet e shprehura nuk mund të konsiderohen në asnjë mënyrë se pasqyrojnë opinionin zyrtar të Bashkimit Evropian apo të Këshillit të Evropës.