Fushata e Antigjipsizmit

Fushata e Antigjipsizmit

 

“Në zemër kemi hapësira boshe që duhet mbushur me dritë e dashuri”


Kjo video ka për qëllim ngritjen e vetëdijes duke luftuar stigmatizimin dhe paragjykimet ndaj fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në institucionet shkollore.


Për një shoqëri multietnike me të drejta të barabarta.


#SocialJustice #meshikongjyrenesyveelekuresnukkarendesi #vendperkrejt

 

https://www.facebook.com/vorae/videos/346061163592391/