Training is held for ideation and drafting of business plans

Training is held for ideation and drafting of business plans

Gjatë gjithë këtij programi intensiv, pjesëmarrëset përfituan dhe përvetësuan njohuri dhe aftësi, të cilat do u shërbejnë fuqizimit të tyre ekonomik.

Për më tepër, pas këtij trajnimi, çdo pjesëmarrëse do të marrë mentorim të personalizuar për të finalizuar planet e tyre të biznesit.

Ky trajnim ishte fillimi i udhëtimeve emocionuese sipërmarrëse për vajzat dhe gratë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.